Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου

Στόχος του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η παροχή ορθών και ενημερωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με την Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης (Π.Ε.Π.Α.Κ.) καθώς και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της. Η Π.Ε.Π.Α.Κ. καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διασφάλιση των εν λόγω πληροφοριών καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων αλλά παρά ταύτα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Η Π.Ε.Π.Α.Κ. δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του δικτυακού τόπου και προκαλούνται από πιθανά τεχνικά προβλήματα.

 

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των υπόλοιπων σελίδων ή/και των υπηρεσιών που παρέχονται. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Η χρήση του χώρου αυτού σημαίνει ότι αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο pepak.sep.org.gr.

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο της Π.Ε.Π.Α.Κ., διατίθενται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Επιτρέπεται η χρήση τους και η αναπαραγωγή τους, ολική, μερική ή περιληπτική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου και υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων της Π.Ε.Π.Α.Κ.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Π.Ε.Π.Α.Κ. και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της Π.Ε.Π.Α.Κ.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση αντιγράφων των αρχείων του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη άδεια, σε δικτυακούς τόπους  ή έντυπα που ανήκουν σε κλιμάκια (Εφορείες ή Συστήματα) του Σ.Ε.Π. εφόσον ρητά αναφέρεται η προέλευση των αρχείων.

Εξαιρείται των απαγορεύσεων η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Π.Ε.Π.Α.Κ. από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

 

Περιορισμός ευθύνης της Π.Ε.Π.Α.Κ.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Π.Ε.Π.Α.Κ. και ο διαχειριστής του Δικτυακού τόπου που η Π.Ε.Π.Α.Κ. ορίζει για λογαριασμό του (αμφότεροι εφεξής αναφερόμενοι για χάριν ευκολίας ως «ο διαχειριστής»), δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο διαχειριστής αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής έχει ευθύνη μόνο για το περιεχόμενο που βρίσκεται στους δικτυακούς τόπους pepak.sep.org.gr και library.sep.org.gr Ο διαχειριστής δεν έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων που λειτουργούν κάτω από το όνομα χώρου sep.org.gr. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τέτοιων δικτυακών τόπων οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους διαχειριστές των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και σελίδων, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Η παρούσα σύμβαση χρήσης και η προσφερόμενη ενημέρωση καλύπτει μόνο τις διαδικτυακές εφαμογές που βρίσκονται στα ονόματα χώρου pepak.sep.org.gr και την ιδιωτική περιοχή των μελών της. Ο διαχειριστής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή banners, ή ακόμα και άλλων σελίδων που φιλοξενούνται κάτω από το ευρύτερο όνομα χώρου pepak.sep.org.gr (της μορφής όνομα.pepak.sep.org.gr. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Αναρτήσεις χρηστών

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου, μέλη της Π.Ε.Π.Α.Κ. έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν ενημερωτικά άρθρα μόνο εφόσον αυτά σχετίζονται με τη δραστηριότητα  της Π.Ε.Π.Α.Κ. ή του Σ.Ε.Π. κατά τόπους. Οι αναρτήσεις αυτές, στη συνήθη περίπτωση, δημοσιεύονται μετά από έγκριση της Π.Ε.Π.Α.Κ. και αφού υποστούν επεξεργασία. Ενδέχεται το αναρτούμενο κείμενο να τροποποιηθεί και να αφαιρεθούν τμήματά του καθώς και συνημμένα αρχεία. Η τελική μορφή του κειμένου της ανάρτησης είναι ευθύνη της Π.Ε.Π.Α.Κ. Παρόλα αυτά, κάποιες από τις πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην είναι ακριβείς, οπότε και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα.

 

Αναρτήσεις σχολίων χρηστών

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν δικαίωμα να αναρτούν σχόλια σε επιλεγμένα σημεία ή άρθρα. Η Π.Ε.Π.Α.Κ. δεν ελέγχει προληπτικά όλα τα σχόλια κι ούτε φέρει ευθύνη για τα σχόλια που δημοσιεύουν τα εγγεγραμμένα μέλη του δικτυακού τόπου του. Αν θεωρείτε ότι κάποιο από αυτά είναι προσβλητικό ή παράνομο, με οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα. Θα φροντίσουμε ώστε το σχόλιο αυτό να απαλειφθεί.

 

Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τρίτων (φωτογραφίες – ονόματα)

Οι αναρτήσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα τρίτων, όπως για παράδειγμα ονόματα ή φωτογραφίες. Στην περίπτωση αυτή ο συγγραφέας της ανάρτησης οφείλει να έχει λάβει τη συγκατάθεση των  προσώπων αυτών  (και σε περίπτωση ανηλίκων, των γονέων ή κηδεμόνων τους) πριν από τη δημοσίευση της ανάρτησης. Σε περίπτωση που δημοσιευθεί φωτογραφία ή άλλο προσωπικό δεδομένο κατά παράβαση του παραπάνω όρου ο διαχειριστής θα τη διαγράψει άμεσα ενώ η ευθύνη βαρύνει πάντα το χρήστη. Για τέτοιες παραβάσεις πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την Ομάδα Πληροφορικής της Π.Ε.Π.Α.Κ. (μέσω της ιστοσελίδας https://pepak.sep.org.gr/contact/)

 

Συνομιλίες (chat)

Ο διαχειριστής διατηρεί χώρους που δίνουν πρόσβαση σε υπηρεσίες συνομιλιών στο διαδίκτυο σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε χώρου. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη / χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων όρων κατά την απόλυτη κρίση του.

 

Forum – Προσκοπικές συζητήσεις

Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί το δικό του forum παρέχοντας στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση θεμάτων που απασχολούν την Προσκοπική Κίνηση με την αποστολή/καταχώρηση γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου οφείλουν να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας του forum όπως αυτός ορίζεται ειδικότερα εδώ. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων, κατά την απόλυτη κρίση του. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους.

 

Ψηφοφορίες

Ο διαχειριστής παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το διαχειριστή για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο διαχειριστής διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Ο διαχειριστής καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας κατά την απόλυτη κρίση του.

 

Αποζημείωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 


Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ευθύνη που έχετε αναπαράγοντας περιεχόμενο του κόμβου ή εισάγοντας περιεχόμενο σε αυτόν, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή αποστέλλοντας μήνυμα στην Π.Ε.Π.Α.Κ. ή την Ομάδα Εργασίας Πληροφορικής της Π.Ε.Π.Α.Κ. μέσω της ιστοσελίδας https://pepak.sep.org.gr/contact/

Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε μέσω της ιστοσελίδας https://pepak.sep.org.gr/contact/ για να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή του.