Παλαιοί Πρόσκοποι

Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων αποτελεί εκείνο το «τμήμα» στο οποίο βρίσκονται άτομα που υπήρξαν ενεργά μέλη της Προσκοπικής Κίνησης σε κάποια φάση της ζωής τους.

Σκοπός των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων είναι:
α) Η υποστήριξη του σκοπού του Σ.Ε.Π. και η ενίσχυση του προσκοπικού έργου που πραγματοποιείται στα Προσκοπικά Συστήματα και τις Περιφερειακές Εφορείες.
β) Η αναζωογόνηση και ενδυνάμωση των προσκοπικών δεσμών των μελών τους και η σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.
γ) Η διατήρηση του Προσκοπικού Πνεύματος και του σεβασμού στις Αρχές του Προσκοπισμού μεταξύ των Παλαιών Προσκόπων.
δ) Η διαφύλαξη, στήριξη και μετάδοση της Προσκοπικής Ιδέας από τα μέλη των Ενώσεων στο περιβάλλον που ζουν και στην κοινωνία γενικότερα.
ε) Η προσωπική ανάπτυξη, καλλιέργεια και ψυχαγωγία των μελών των Ενώσεων.

Στην Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης έχουμε μια Ένωση, προς το παρόν. Την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Ηρακλείου.